Условия за участие в томболата: Рожденикът черпи

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „ЧРД ДИТОЛИЯ КЛИМА“

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Играта „ЧРД ДИТОЛИЯ КЛИМА ”, наричана по-нататък „Играта“, се организира и провежда от “ДИТОЛИЯ” ЕООД, ЕИК: 119663238, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, гр. Сливен, бл. 30, вх. А, ет. 5, като Организатор и Изпълнител, наричан за краткост „Организатор“.

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

2.1. Организаторът организира игра в онлайн социалната мрежа Facebook. За да се включи в Играта, Участникът трябва да публикува коментар с отговор на въпроса „На колко години става ДИТОЛИЯ КЛИМА?“ под публикацията „РОЖДЕНИКЪТ ЧЕРПИ”: https://www.facebook.com/photo/?fbid=730198218801941&set=a.505211567967275

2.2. С публикуването на коментар под публикацията, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Общи условия и правила за участие в Играта.

 

2.3. Правила на Играта се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет адрес: www. ditoliaclima.com

 

2.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет адрес: www.ditoliaclima.com

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда в периода от 01.04.2023 г. 14:00 часа до 13.04.2023 г. 14:00 часа.

 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Играта се организира на български език и се провежда на страницата на “ДИТОЛИЯ КЛИМА” в онлайн социалната мрежа Facebook, а именно – https://www.facebook.com/ditoliaclima.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Право на участие в Играта има всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България и има регистрация и личен профил в социалната мрежа Facebook. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници, без да дължи каквито и да е компенсации.

 

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

 

5.3. В Играта нямат право да участват служителите на „ДИТОЛИЯ“ ЕООД, рекламни агенции и/или доставчици, обвързани с Играта, както и членове на семействата на управителите и/или едноличните собственици на капитала и/или съдружниците на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. За участие в Играта е необходимо участниците да публикуват коментар, с отговор на въпроса „На колко години става Дитолия Клима?“ под публикацията за Играта в онлайн социалната мрежа Facebook. Публикацията представлява текст и изображение, публикувано от Организатора, свързано с обявяването на Играта, което се намира на следния линк: https://www.facebook.com/photo/?fbid=730198218801941&set=a.505211567967275

 

6.2. Зачитат се всички коментари, съгласно условията, направени през периода 01.04.2023 г. (15:00 ч.) – 13.04.2023 г. (14:00 ч.) включително. Постове след 14:00 ч. на 13.04.2023 г., не се зачитат при теглене на участниците в Играта.

 

НАГРАДИ

7.1. Наградите в Играта са дванадесет:

  • Първа награда – Климатик с марка Gree, 12000 BTU.
  • Втора награда – Ваучер на стойност 200,00 (двеста) лева за отстъпка при покупка на продукти, предлагани от ДИТОЛИЯ КЛИМА
  • Трета награда – Ваучер на стойност 150,00 (сто и петдесет) лева за отстъпка при покупка на продукти, предлагани от ДИТОЛИЯ КЛИМА
  • Четвърта награда – Ваучер на стойност 100,00 (сто) лева за отстъпка при покупка на продукти, предлагани от ДИТОЛИЯ КЛИМА
  • Пета и шеста награда – Безплатна профилактика на 1 (един) брой климатик в обект по избор на спечелилия, намиращ се в гр. Сливен.

 

Към наградите могат да бъдат предоставени други рекламни материали, по усмотрение на Организатора.

 

7.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградите.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ

8.1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 13.04.2023 г. чрез приложението: https://commentpicker.com/. Видеозапис от тегленето ще бъде публикуван във Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/ditoliaclima.

 

8.2. Изборът на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип, измежду всички участници в Играта, изпълнили условията на Играта, в срока на провеждането ѝ.

 

8.3. Всеки участник може да спечели само една награда.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Служител на Организатора ще се свърже с всеки от изтеглените лица на база предоставени публични контакти (чрез Facebook Messenger и/или налични публични телефон и адрес в профила на участника в социалната мрежа Facebook ).

 

9.2. При невъзможност на Организатора да установи контакт със спечелил участник в рамките на 72 часа след обявяване на победителите, както и при непотърсена в рамките на 7 (седем) календарни дни награда, последният губи правото си на наградата и не се дължат компенсации.

 

9.3. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт.

 

9.4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, освен с изричното писмено съгласие на спечелилия участник.

 

9.5. Не се допуска размяна на награди за тяхната парична равностойност или с други алтернативи.

 

ПУБЛИЧНОСТ

10.1.Настоящите общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Играта на интернет адрес: www.ditoliaclima.com, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

 

10.2. С участието си в настоящата Игра, участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда.

 

10.3. Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора за целите и нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.

 

10.4. С приемането на настоящите общи условия и правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта.

 

11.2. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите общи условия и действащото законодателство.

 

11.3. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известените от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.

 

11.4. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството.

 

ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

12.1. Участници, които публикуват нецензурни текстове, снимки или накърняват неоснователно репутацията на Организатора и свързаните с тях марки, както и общоприетите етични норми, се дисквалифицират, а коментарите им се изтриват без предупреждение.

 

12.2. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата: https://www.facebook.com/ditoliaclima, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение, на който и да е закон.

 

12.3. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение, на който и да е закон.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

13.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.2.4. и т.10.1. от настоящите общи условия, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Играта, нарушаване на настоящите правила и/или форсмажорни обстоятелства.

 

13.2. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчени награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е друга компенсация.

 

ОТГОВОРНОСТ

14.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата: https://www.facebook.com/ditoliaclima, невъзможност за регистриране за участие в Играта, както и за всякакви други технически проблеми в тази връзка. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

 

14.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно участие за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

 

14.3. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградите, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградите.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Организаторът няма задължението да осъществи кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили или по други подобни поводи.

 

15.2. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират и управляват от Facebook.

 

15.3. Играта не е обвързана с Facebook по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Facebook, a Организаторът.

 

15.4. Недействителността на отделни текстове от настоящите общи условия и правила на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

 

15.5. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

 

Екипът на „ДИТОЛИЯ“ ЕООД

Обадете ни се